Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

Site Map

By putting all of your content into nested categories you can give users and search engines access to everything using a menu.

Z KART HISTORII SPECJALNEGO OŚRODKA SZKOLNO – WYCHOWAWCZEGO W GRODKOWIE

\

 

 

 

 

 

 

 

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie ma dość długą historię, bo ponad 60-letnią, a pierwsze obiekty, które stanowią do dzisiaj trzon zabudowań Ośrodka, wybudowano już w 1902 r.

Za czasów pierwszych administratorów – Niemców, oprócz kompleksów budynków mieszkalnych i gospodarczych, Zakład miał zaplecze gospodarcze w postaci 260 ha ziemi ornej. Zakład ten przeznaczony był na obóz pracy dla niemieckich młodocianych przestępców.

Po przejęciu budynków przez polską administracje, w dalszym ciągu, ale tylko początkowo, mieszkali tu Niemcy, którzy byli zatrudnieni przy odgruzowaniu miasta i terenu Zakładu.

 

1 lipca 1946r. został powołany do życia Wojewódzki Zakład Wychowawczy przez wojewodę śląsko – dąbrowskiego gen. Aleksandra Zawadzkiego, a pierwszym jego dyrektorem został Władysław Guzowski.

Początkowo działalność WZW przewidziana była dla młodzieży społecznie niedostosowanej w wieku 14 – 18 lat. Mogli oni korzystać z nauki w Państwowej Średniej Szkole Zawodowej powstałej w 1947r. na terenie Placówki, po której zakończeniu absolwenci uzyskiwali uprawnienia do złożenia egzaminu czeladniczego w zakresie stolarz, kowal, szewc, ślusarz. Podstawowym celem Zakładu w początkowym okresie jego działalności było zapewnienie opieki młodzieży, która na skutek działań wojennych utraciła rodzinę. Wychowankowie uzupełniali wykształcenie podstawowe, zdobywali wiedzę w gimnazjum lub zawód we wspomnianej szkole zawodowej.
Jednakże kilka lat później (1956r.), Centralne Władze Oświatowe poleciły przekazać młodzież społecznie niedostosowaną do Zakładu w Nysie, a w Grodkowie rozpoczęto pracę jedynie z młodzieżą upośledzoną umysłowo w stopniu lekkim. Od 1 IX 1956r. Placówka jest więc zakładem specjalnym.

 

Wraz z reorganizacją Zakładu zmieniły się cele wychowawcze i dydaktyczne, ale w dalszym ciągu – tak jest zresztą do dnia dzisiejszego – przyświecało tym działaniom jedno z założeń Marii Grzegorzewskiej (twórczyni pedagogiki specjalnej w Polsce), które brzmiało: „ nie ma kaleki, jest człowiek” . 
Dlatego podstawowym celem rewalidacji upośledzonych umysłowo stało się przygotowanie ich do życia rodzinnego, społecznego i zawodowego, a wiec najogólniej rzecz ujmując, przystosowanie społeczne.

1 lipca 1967r. uległa zmianie nazwa Zakładu i od tej pory oficjalnie brzmiała ona: Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Grodkowie dla młodzieży upośledzonej w stopniu lekkim. Przy Ośrodku działał wówczas internat, który przeznaczony był dla 300 wychowanków.

Jak działał Zakład na przestrzeni lat? Otóż można powiedzieć: bardzo prężnie. Kadra nauczycieli i wychowawców powiększała się. Pracujący nie tylko podnosili swoje kwalifikacje, bo tego wymagał zawód, ale wiele serca wkładali w pracę z powierzonymi im dziećmi i młodzieżą, których to liczba stale rosła.

Wychowankowie mieszkali w 9 grupach wychowawczych ( 6-dla chłopców, 2-dla dziewcząt). Szkoła Podstawowa Specjalna ośmioklasowa posiadała 11 oddziałów. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna była trzyletnia i posiadała 4 odziały. Prowadzone były tam dwa kierunki szkolenia : ślusarz – monter maszyn rolniczych i rolnik – ogrodnik. Ośrodek posiadał pomocnicze gospodarstwo rolne (160ha: 10ha przy zabudowaniach Ośrodka, a 150ha we wsi Sorgowa ( obecnie Żarów ) odległej o 7 km od Ośrodka ).

 

Z Warszawy przyjeżdżali studenci Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej na trzytygodniowe praktyki z zakresu pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo w placówkach szkolno – wychowawczych, a opinia profesorów i studentów PIPS w Warszawie na temat Placówki w Grodkowie była jak najlepsza.

1 czerwca 1974r. odbyły się uroczystości jubileuszowe XXV – lecia działalności Ośrodka. Nadano wówczas Placówce imię Bolesława Prusa oraz Sztandar, który został udekorowany odznaką Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Do roku 1982 dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym uczyły się razem w Szkole Podstawowej Specjalnej. W sierpniu 1982r. na wniosek Rady Pedagogicznej i zgodnie ze Statutem Ośrodka, który mówił, że „jest to placówka opiekuńczo – wychowawcza dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym”, zaplanowano utworzenie oddziału dla tzw. „ Szkoły Życia ”. Od 1 września 1982r. w związku z zaistniałymi potrzebami utworzono więc, oddział: „klasy życia”.

Po reformie szkolnictwa uczniowie głębiej upośledzeni zostali podzieleni w zespołach edukacyjno – terapeutycznych na 2 odziały szkoły podstawowej : I i II etap edukacyjny oraz dwa oddziały klas gimnazjalnych.

1 września 1999 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Grodkowie powstał Zespół Szkół Specjalnych złożony ze Szkoły Podstawowej Specjalnej ( 6-cio letniej ) i Gimnazjum Publicznego ( 3-letniego ), a w Internacie utworzono grupę rodzinną dla dzieci zamieszkujących tu na stałe.

18.10.2000 roku nastąpiło uroczyste otwarcie sali rehabilitacji ruchowej, pracowni komputerowej oraz pomieszczeń grupy rodzinnej w internacie w obecności władz powiatowych oraz przedstawicieli PFRON-u.

W roku szkolnym 2002/2003 w wyniku reorganizacji w skład Zespołu Szkół Specjalnych weszła Szkoła Zawodowa. Dla uczniów z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym został utworzony natomiast nowy kierunek kształcenia: pracownik gospodarstwa domowego. Przy minimalnym nakładzie zaadaptowano pomieszczenia tzw. kuźni na pracownię szycia i gospodarstwa domowego.

 

W roku szkolnym 2004/2005 i 2006/2007 w skład Ośrodka wychodzą następujące jednostki organizacyjne : Zespół Szkół Specjalnych tj. Publiczna Szkoła Podstawowa (klasy I – IV), Publiczne Gimnazjum Specjalne (klasy I – III), Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna (w zawodach : stolarz, ślusarz i ogrodnik, a obecnie: malarz – tapeciarz, ogrodnik) oraz Internat. Dla uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym funkcjonuje oddział przysposabiający do pracy (odział PdP) o kierunku – pracownik gospodarstwa domowego. Obecnie Placówka nie jest już placówką zapewniającą opiekę całoroczną (na czas ferii i wakacji dzieci, nie mogące powrócić do domów rodzinnych, trafiają do domów dziecka), ale w dalszym ciągu realizujemy natomiast postawiane sobie cele wychowawcze i resocjalizacyjne prowadzące do uspołecznienia uczniów i dania im szansy umożliwiającej samodzielność życiową i materialną.

opracowała : mgr Anna Zagórska

Informator


S O S W jest placówką opieki całodobowej dla dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Celem działalności Ośrodka jest zapewnienie optymalnych warunków wychowawczych, zdrowotnych i materialnych dla prawidłowego rozwoju.Organizacja Ośrodka:

 • Szkoła
 • Internat

W skład Szkoły wchodzą:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna
 2. Publiczne Gimnazjum Specjalne
 3. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna
 4. Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy

Do Szkoły kwalifikowani są uczniowie na podstawie orzeczeń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym.
Szkoła prowadzi również naukę w trybie nauczania indywidualnego. Uczniom zapewnia się następujące zajęcia specjalistyczne: Terapia Metodą Tomatisa – (stymulacja audio – psycho – lingwistyczna)

Terapia Pedagogiczna (wykorzystanie programów multimedialnych)

 • terapia logopedyczna
 • terapia metodą Tomatisa – (stymulacja audio – psycho – lingwistyczna)
 • rehabilitacja ruchowa
 • gimnastyka korekcyjno – wyrównawcza
 • terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • muzykoterapia
 • zajęcia sportowe
 • dla uczniów słabszych prowadzi się zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, usprawnianie technik szkolnych i rewalidację indywidualną
 • terapia pedagogiczna (wykorzystanie programów multimedialnych)

Szkoła posiada pracownię komputerową, gabinet rehabilitacji ruchowej i terapii logopedycznej.
Do szkoły zawodowej przyjmowani są uczniowie zakwalifikowani do kształcenia specjalnego. Szkoła przygotowuje do zawodów i zapewnia praktyczną naukę zawodu w następujących kierunkach:

 1. MALARZ–TAPECIARZ–nauka trwa 2 lata
 2. OGRODNIK–nauka trwa 2 lata
 3. KUCHARZ MAŁEJ GASTRONOMII–nauka trwa 2 lata
 4. POSADZKARZ–nauka trwa 2 lata–praktyka zawodu u pracodawcy
 5. BETONIARZ–ZBROJARZ–nauka trwa 2 lata–praktyka zawodu u pracodawcy
 6. ŚLUSARZ–nauka trwa 3 lata

Dla uczniów upośledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym funkcjonuje Publiczna Szkoła Specjalną Przysposabiająca do Pracy w zawodzie ogrodnik o trzyletnim cyklu kształcenia. Przewiduje się możliwość kształcenia w innych zawodach.
W zasadniczej szkole zawodowej młodzież kształci się obecnie w dwóch zawodach : 
1. Malarz-tapeciarz
2. Kucharz małej gastronomii 

Posiadamy także kierunki :
• Ślusarz
• Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej
-uruchamiamy je w zależności od zapotrzebowania naszych potencjalnych klientów.

Od bieżącego roku szkolnego uczniowie gimnazjum dla głębiej upośledzonych intelektualnie mają, także możliwość kontynuowania nauki w naszej placówce, bowiem uruchomiliśmy 3-letnią Szkołę Przysposabiającą do Pracy. Obecnie uczy się tam 9 osób. Uczniowie i ich rodzice są bardzo zadowoleni , że ich dzieci nie są skazane na siedzenie w domu , lecz mogą w dalszym ciągu uczęszczać do szkoły.

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna

Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna o strukturze organizacyjnej klas I-VI dąży do osiągnięcia możliwie wszechstronnego rozwoju uczniów.

Realizuje ponadto cele i zadania:

 • Przygotowuje uczniów do funkcjonowania w rodzinie i w społeczeństwie.
 • Kształci i doskonali umiejętności związane z porozumiewaniem się, samodzielnością, spędzaniem wolnego czasu, wykonywaniem zadań szkolnych, profilaktyką zdrowotną.
 • Przygotowuje uczniów do okresu dojrzewania.
 • Wspiera prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny uczniów.

Uczniowie osiągają liczne sukcesy w konkursach szkolnych i reprezentują placówkę w pozaszkolnych konkursach przedmiotowych.

Placówka zapewnia następujące zajęcia specjalistyczne:

 • Terapia Metodą Tomatisa ( stymulacja audio- psycho- lingwistyczna)
 • Terapia Metodą EEG Biofeedback ( regulacje fal mózgu, czyli zmiana wzorcowa fal mózgowych w procesie treningowym)
 • Terapia pedagogiczna
 • Terapia logopedyczna
 • Rehabilitacja ruchowa
 • Gimnastyka korekcyjno- kompensacyjna
 • Terapia psychologiczna i pedagogiczna
 • Muzykoterapia
 • Zajęcia sportowe
 • Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
 • Usprawnianie technik szkolnych
 • Rewalidacja indywidualna

Aktualności


Dzisiaj jest: Piątek
23 Października 2020
Imieniny obchodzą
Ignacy, Iga, Ignacja, Żegota, Jan,
Marlena, Odilla, Roman, Seweryn, Teodor,
Włościsław

Do końca roku zostało 70 dni.
Zodiak: Waga

Licznik odwiedzin

316556
DzisiajDzisiaj87
WczorajWczoraj229
W tym miesiącu W tym miesiącu 5008
ŁącznieŁącznie316556
Pamiętaj, że nie jesteś anonimowy, Twoje IP:3.235.101.141